Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  do 1. ročníka GYMNÁZIA PAVLA HOROVA pre školský rok 2020/2021

 Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách zo dňa 29. 04. 2020, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 05. 05. 2020, určuje riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/2021:

Riaditeľka školy prijme na štúdium do 1. ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 najviac 150 žiakov. Žiaci budú v školskom roku 2020/2021 zaradení v rámci profilácie Gymnázia Pavla Horova podľa záujmu do piatich modulov vzdelávania Školského vzdelávacieho programu Sapere Aude (ŠkVP): všeobecný Modul 1, informaticko-technický Modul 2, telesná a športová výchova Modul 3, cudzie jazyky Modul 4 a prírodovedno-technický Modul 5.

  • pre Modul 3 ŠkVP s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy 7902 J gymnázium je potrebné spolu s prihláškou priložiť potvrdenie aktívnej účasti a registrovania v športovom klube (MFK Zemplín, IUVENTA Michalovce, HK DUKLA INGEMA Michalovce). Do tohto modulu môžu byť prijatí iba žiaci so zameraním na kolektívne športy – futbal, hádzaná, hokej.

Pre školský rok 2020/2021 budú žiaci prijímaní na základe zohľadnenia študijných výsledkov a umiestnenia v predmetových olympiádach, súťažiach  na ZŠ.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Celé znenie kritérií: Kritéria 2020-2021 final, Potvrdenie o nastúpení_nenastúpení na štúdium

Na Vaše otázky radi zodpovieme na tel. 056/6423097, 0911970448 resp. gph@gphmi.sk, sekretariat@gphmi.sk

V Michalovciah 7. mája 2020

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy