Prijímacie konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 – výsledky

Prijímacie konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 – výsledky

Informácie pre uchádzačov a ich zákonných zástupcov

  1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2020/2021 do 1. ročníka 150 žiakov.
  2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
  3. V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu gph@gphmi.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Tlačivo: Potvrdenie o nastúpeni_nenastúpeni na štúdium (na stiahnutie)
  4. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodneho preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu do 15. júna 2020, bližšie informácie včas zverejníme.
  5. Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce záväzné potvrdenie  o nenastúpení žiaka na štúdium alebo do 4. júna 2020 nedoručí záväzné potvrdenie, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium v strednej škole, je neplatné.
  6. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  7. Vo výsledkovej listine je prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. Prosíme rodičov, aby boli trpezliví a v prípade otázok nás kontaktovali. 

Vzor Odvolanie(na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy), e-mailom: gph@gphmi.sk, prípadne osobne.

  Výsledková listina prijímacieho konania 22_05_2020

Poz.: V prípade, že vám nebol doručený pridelený kód uchádzača mailom kontaktujte sekretariát školy.