Aktuálna epidemiologická situácia (Vyhláška RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení zo dňa 31.8.2020)

Aktuálna epidemiologická situácia (Vyhláška RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení zo dňa 31.8.2020)

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržanie nariadenia RÚVZ Michalovce platného od 1.9.2020 v záujme ochrany zdravia a predchádzania šírenia COVID-19.

Cit. z Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení zo dňa 31.8.2020: “Podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Staré od 3 roku veku do 19 roku veku, ktorí navštevujú predškolské a školské zariadenia nariaďuje domáca izolácia, ich zákonní zástupcovia sú povinní priebežne monitorovať ich zdravotný stav a v prípade podozrenia na respiračné ochorenie kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

Termín opatrenia nadobúda účinnosť dňom 01.09.2020 od 00:00 hod. do 11.09.2020.

https://www.ruvzmi.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=741:verejna-vyhlaska-ruvz-michalovce-zo-dna-31-8-2020&catid=167&Itemid=663

Aktuálnu epidemiologickú situáciu budeme denne  monitorovať,  vyhodnocovať  a postupovať v zmysle odporúčaní RÚVZ.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy