Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce, na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 17.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova.

Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

  1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 23. 9. 2020 o 14.30 hod. v zborovni školy. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov,
    ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
  2. Voľby zástupcov ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 23. 9. 2020 o 12.30 hod. v spoločenskej miestnosti školy. Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
  3. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova sa uskutočnia dňa 24. 9.2020 o 16. 30 hod. počas plenárneho zasadnutia  rodičovského združenia v kmeňových triedach. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t.j. 24. 9. 2020 o 17. 00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. 
  4. Voľby jedného zástupcu žiackej rady sa uskutočnia 25.9.2020 o 9.45  v spoločenskej miestnosti.
  5. Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

 

Michalovce 18.9.2020                                                                 Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

 

Oznámenie výsledkov bude zverejnené cez Edupage školy.

———————————————————————————————————————————————————————-