Krúžky v rámci projektu Reserata pro Futuro

Krúžky v rámci projektu Reserata pro Futuro

Naše aktivity v projekte na rozvoj finančnej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov gymnázia pokračujú krúžkovou činnosťou.

p.č. Krúžok Učiteľ Anotácia náplne krúžku
1. Krúžok biologickej olympiády RNDr. Andrea Ivanová Náplňou krúžku je príprava talentovaných žiakov na vyššie kolá biologickej olympiády. Úspešnosť žiakov v tejto postupovej súťaži závisí od systematickej a dlhodobej prípravy a predstavuje vysoký nadštandard vo vedomostiach žiaka. Túto úroveň sa snažíme dosiahnuť systematickou teoretickou prípravou, nácvikom laboratórnych a mikroskopických metód a praktickými cvičeniami. V rámci prípravy chceme spolupracovať aj s biologickými ústavmi našej partnerskej školy – Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
2. Fyzikálny RNDr. Jozef Smrek Fyzikálny krúžok bude zameraný na prípravu študentov na súťaže Fyzikálna olympiáda, Náboj FKS, Fyziklání online, Fyzikálny korenšpondenčný seminár doplnením ich teoretických fyzikálno- matematických kompetencií a technických zručností pri práci s pomôckami a počítačom podporovaným laboratóriom Vernier.
3. Matematika123 Mgr. Jana Kunčová Krúžok „Matematika123“ bude zameraný na prípravu študentov na súťaže Matematická olympiáda kategória „A“, Matematický klokan, Matematický náboj s rozšírením matematických vedomostí a zručností žiakov pri práci s pomôckami a informačnými technológiami v rámci matematiky.
4. Pokusy vo fyzike PaedDr. Ľubomír Hajdanka Základnou charakteristikou fyzikálneho vzdelávania je hľadanie súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstaty javov a procesov v prírode si vyžaduje praktický prístup, preto hlavnou náplňou tohto krúžku bude priblížiť žiakom, akým spôsobom sa získané teoretické vedomosti z fyziky dajú verifikovať a aplikovať v praktických zapojeniach a meraniach.
5. Práca s matematickým softvérom PaedDr. Ľubomír Hajdanka Matematické vzdelávanie sa významne podieľa na vytváraní kvantitatívnych a priestorových vzťahov a na rozvoji intelektuálnych schopností, t.j. abstraktného myslenia, logických úsudkov a riešenia rôznych problémov a úloh z praxe. Rozvoj týchto atribútov vzdelávania sa na matematickom krúžku bude realizovať hlavne s využitím matematického softvéru napr. Geogebra, Geogebra 3D, Mathematica, Wolfram Alpha a iných. Náplňou krúžku bude hlavne práca žiakov s matematickým softvérom na tabletoch, práca s matematickými modelmi, ich interpretácia, analýza a objavovanie vzťahov medzi nimi. Príklady, algebrické aj geometrické, budú vytvárané a riešené na tablete s pomocou dotykového pera, čo umožní mať žiakom všetky výstupy z krúžkov v elektronickej podobe.
6. Krúžok biológie človeka RNDr. Andrea Hajniková Zameranie krúžku má dva programy:

1. špecializované zameranie na fyziológiu a genetiku človeka

2. zameranie na antropológiu a somatológiu

Cieľom krúžku je prehĺbiť a rozšíriť poznatky z biológie človeka, získať schopnosť pracovať s odbornou literatúrou a atlasmi, rozvíjať prírodovednú gramotnosť, pripravovať žiakov na biologickú olympiádu. Podľa záujmu členov krúžku organizovať exkurzie.

7. Krúžok politického zemepisu Mgr. Vladimír Liščík Cieľom krúžku je :

a) skúmať vzťahy medzi štátmi, politickými systémami, štruktúrou štátu, formou štátnej moci, zapojením do medzinárodných organizácií.

b)analyzovať súčasné ohniská napätia

c) globalizácia

d) rozvoj čitateľskej gramotnosti, analýza informácií

Krúžok je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o politickú geografiu a študentov, ktorí píšu práce GO, kat. A.

8. Aktuálne otázky politického vývoja krajín 20.- 21.storočia. PhDr. Vladimír Hirjak Krúžok je venovaný žiakom, ktorí majú záujem o politicko-spoločenské dianie v súčasnom období. Cieľom krúžku je prehĺbiť učivo dejepisu o aktuálne problémy a otázky vývoja krajín XX. – XXI. stor. Viesť žiakov ku kritickému a objektívnemu hodnoteniu dôležitých udalostí v medzinárodnej politike. Venovať pozornosť významným udalostiam tohto obdobia (1. – 2. svetová vojna, studená vojna, východná a stredná Európa a jej rozpad, súčasné vojenské napätia a konflikty.) Ponúknuť žiakom možnosť zapojiť sa do olympiád a SOČ v oblasti histórie a politológie. S intenzívnym využitím bádateľských postupov a práce so študijnými historickými prameňmi aj súčasnou literatúrou a populárno náučnými materiálmi, rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť. Organizovať prednášky a besedy s odborníkmi v danej problematike. Pripraviť žiakov k maturitným skúškam, poprípade k prijímacím pohovorom z dejepisu, medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.
9. Matematika pre pokročilých Mgr. Lucián Gonda Krúžok „Matematika pre pokročilých“ bude zameraný na rozšírenie matematického poznania u žiakov pomocou využitia bádateľsky orientovaných úloh. Tieto vedomosti budú môcť žiaci využiť pri riešení úloh súťaží Matematická olympiáda, Košický matboj, Matematický náboj rozšírením ich teoretických matematických kompetencií a technických zručností pri práci s pomôckami a informačnými technológiami.
10. Náročná matematika RNDr. Marianna

Šariková

Krúžok „Náročná matematika“ bude zameraný na prípravu študentov na súťaže Matematická olympiáda kategória „B“, Matematický klokan, Matematický náboj s rozšírením matematických vedomostí a technických zručností žiakov pri práci s pomôckami a informačnými technológiami v rámci matematiky.
11. Chémia hravo Mgr. Erika Dudášová Krúžok bude zameraný na zaujímavé chemické úlohy a pokusy, zábavné chemické pokusy a úlohy z chemických olympiád a rozvoj prírodovednej gramotnosti.
12. Chémia v pokusoch RNDr. Beáta Semková Krúžok bude zameraný na experimentálnu a bádateľskú činnosť, úlohy z chemických olympiád a rozvoj prírodovednej gramotnosti.
13. Pokročilé programovanie RNDr. Mária Spišáková Žiaci si do hĺbky zopakujú jednoduché a zložité typy premenných, prácu so súbormi Na týchto základoch budú oboznámení s metódou rekurzie a jej využitím. Naučia sa riešiť algoritmické problémy s využitím rekurzívnych algoritmov a zložitých dátových štruktúr. Žiaci sa oboznámia s tvorbou objektov v Pythone ako aj s vlastnosťami objektovo orientovaného programovania. Naučia sa vytvárať objektové interaktívne užívateľské prostredie pre svoje aplikácie.

 

Prinášame fotografie z činnosti krúžkov Pokročilé programovanie, Zaujímavá fyzika, Biológia človeka a Chémia v pokusoch.