Obhajoby ročníkových prác 2020

Obhajoby ročníkových prác 2020

Obhajoby ročníkových prác v prírodovednom module v školskom roku 2020/2021 triedy III.B

 

V dňoch 12. a 13.11.2020 sa uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov III.B triedy, ktoré boli z dôvodu prerušenia vyučovania z  protiepidemiologických dôvodov presunuté z júna 2020 na november 2020.Tento rok dominovali témy z biológie. Hneď na úvod sme si vypočuli prácu o účinkoch liečivých rastlín, o rozmnožovaní Bojovnice pestrej v umelých podmienkach alebo o vplyve módneho priemyslu na životné prostredie. Štyri témy vznikli v spolupráci s ornitológom Ing. M. Repelom zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ktorý bol zároveň aj ich odborným garantom. Veľmi zaujali témy z fyziky, chémie aj informatiky, no zastúpenie mali aj témy z humanitných predmetov ako slovenský jazyk, psychológia či dejepis. Posledné spomenuté témy sú obzvlášť dobrou správou, keďže svedčia o všestrannosti našich študentov v prírodovednom module. Samotná príprava, zhromažďovanie dát, práca s odbornou literatúrou – často cudzojazyčnou – ako aj samotná prezentácia pred auditóriom, sú faktory, ktoré výrazným spôsobom prispievajú k všestrannému rozvoju študentov a v neposlednom rade aj ich budúcemu profesijnému smerovaniu. Tento ročník bol výnimočný aj svojou formou, keďže bol online. Študenti si po odprezentovaní vypočuli hodnotenie a komentáre od konzultantov aj recenzentov. Virtuálne prostredie umožnilo vysokú účasť v auditóriu, keď v jeden deň bolo pripojených 120 účastníkov z radov vedenia školy, kolegov, študentov nižších ročníkov, ba dokonca aj absolventov našej školy. Táto veľká „GPH rodina“ ukázala, že aj v zťažených podmienkach sme dokázali vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej mohli študenti prezentovať všetky svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti.

Veríme, že tohoročné práce budú motivovať mladších spolužiakov k príprave ďalších výnimočných prác, ktoré budú reprezentovať tradične dobré meno Gymnázia Pavla Horova na Slovensku.

 

Mgr.Erika Dudášová, garant ročníkových prác 2020

Prílohy:

Harmonogram ročníkových prác 3.B triedy 12_11_2020

Harmonogram rocnikove prace 3.B triedy 13_11_2020