Nové učebné pomôcky a vybavenie

Nové učebné pomôcky a vybavenie

Na zabezpečenie efektívnosti vyučovacieho procesu je nevyhnutné zlepšovať materiálno -technické požiadavky školy, modernizovať didaktické a učebné pomôcky za účelom rozvoja kľúčových kompetencií. Zakúpením IKT techniky, laboratórneho nábytku i učebných pomôcok dosiahneme nový rozmer inovatívnej výučby s dôrazom na prírodné vedy, matematiku, informatiku, slovenský jazyk a predmety podporujúce finančnú gramotnosť.

V rámci projektu reserata pro Futuro boli zakúpené nové učebné pomôcky pre vybavenie učební a odborných laboratórií v sume 16 899,60 eur, laboratórny nábytok v sume 9909,96 eur, IKT 21522,36 eur.

Učebné pomôcky biológia: laboratórium ECOLAB – malé terénne laboartórium, pomocou ktorého sa priamo v teréne vykonáva rozbor vody a pôdy, mikroskop binokulárny Leica Microsystems, Model lebky s mozgom, model ucha, hmyz- set 27 exemplárov, model oka, zuba, srdca stavovcov, sada preparátov, sada na zisťovanie krvných skupín, CPR torzo ekonomické, optický senzor rozpusteného kyslíka, senzor rozpusteného kyslíka vo vode, nástenné obrazy, Burkerova komôrka a i.

Učebné pomôcky fyzika: Go!Motion senzor pohybu, senzor sily a zrýchlenia, detektor pohybu a polohy, senzor svetla a farby, otáčavého pohybu, anemometer, termočlánok, KiWind solárna experimentálna zostava, striedavý kombinovaný regulovaný zdroj ACDC3005, dotykové pero LabQuest a i.

Učebné pomôcky chémia: automatická pipeta analógová s nastaviteľným objemom, výveva, modely atómov žiacka sada, modely atómov učiteľská sada, sada pre elektrochémiu a i.

Učebné pomôcky informatika: robotická stavebnica EV3, robotická stavebnica LME EV3 a i.

Pomôcky pre matematickú a finančnú gramotnosť: drôtené modely telies, dotykové pero na tablet, kreatívne karty a i.

 

Učebné pomôcky pre biológiu: prenosné