Aktuálne informácie k prijímacím skúškam do 1. ročníka

Aktuálne informácie k prijímacím skúškam do 1. ročníka

Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia na Gymnázium Pavla Horova v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch 03.05.2021 (1. termín) a 10.05.2021 (2. termín)  v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Organizácia prijímacej skúšky:

7.30 – 8.30  registrácia žiakov pri vstupe do budovy školy, presun do tried,

8.30 – 9.30  test zo slovenského jazyka a literatúry,

9.30 – 9.45  prestávka,

9.45 – 10.45 test z matematiky,

11.00 – predpokladané ukončenie.

Žiakovi/žiačke bol pre prijímacie konanie pridelený kód (uvedený v pozvánke), pod ktorým bude vedený/vedená v priebehu celého prijímacieho konania, a teda aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

1. Žiak (žiačka) sa dostaví do školy o 7. 30 hod. Pri registrácii sa identifikuje a predloží pozvánku na prijímacie skúšky.

2. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú. 

3. V zmysle uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania)  testom nepreukazuje.

4. Pred vstupom do budovy školy bude žiakovi/žiačke zmeraná teplota. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

5. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.

6. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

7. Každý žiak  používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej
skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

8. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

9. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

10. Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

11. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca
čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľke školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

12. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo
karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľke strednej školy. Zákonný zástupca predloží riaditeľke školy žiadosť na povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 9.00 hod. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

13. Prijímacie konanie v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe sa uskutoční po skončení ochorenia alebo karantény žiaka v termíne, ktorý určí riaditeľka školy.

FAQ Najčastejšie kladené otázky (aktualizácia 29_04_2021)

Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény?

Čestným prehlásením rodiča, na ktorom rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky. Po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s prijímacími skúškami nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +42191970448, resp. 056/6423097.

Prosíme uchádzačov i zákonných zástupcov, aby priebežne sledovali svoje mailové schránky i webovú stránku školy, kde priebežne zverejňujeme aktuálne informácie k prijímacím skúškam https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/