Obnovenie vyučovania pre žiakov 4. ročníka (aktualizácia 19. 04. 2021)

Obnovenie vyučovania pre žiakov 4. ročníka (aktualizácia 19. 04. 2021)

Novovydané Rozhodnutie ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie  v stredných školách v končiacich ročníkoch.

Link na rozhodnutia: 08_04-2021,  12_04_2021

Aktualizovaný manuál k 12_04_2021 tu v pdf, Aktualizovaný manuál k 19_04_2021 tu v pdf.

Vzhľadom na vyššie uvedené je od 12. apríla 2021 obnovená prezenčná výučba  bez ohľadu na prevádzkové podmienky.

Vstup do prevádzok, zamestnania a školy podľa COVID automatu upravuje tento dokument

rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prevadzok-skoly_16-4-2021-schvalene-zmeny

Platnosť testov – zamestnancov, žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený
zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. ospravedlní absenciu plnoletému žiakovi, ak je táto absencia plnoletým žiakom riadne nahlásená škole do 5 dní od začiatku absencie z dôvodu netestovania sa a zároveň plnoletý žiak je povinný v priebehu tohto obdobia zabezpečiť kontakt so svojím triednym učiteľom, ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie plnoletého žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva  informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola
využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage alebo iného systému, ktorý škola využíva). Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí
neabsolvovali testovanie, dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní.

2. Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletí žiak do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. Ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z dôvodu neabsolvovania testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy, môže byť dištančne vyskúšaný a hodnotený. Tým, že škola zabezpečuje prezenčné vyučovanie, žiak má možnosť získať materiály na samoštúdium. Škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri prezenčnom tým, že so žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do procesu (vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.) Žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou.