Aktualizácia Covid semaforu

Aktualizácia Covid semaforu

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Covid školský semafor – manuál pre stredné školy. TU

Oznam zákonným zástupcom a žiakom:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v školskom manuáli.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Zákonný zástupca

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/ respirátor (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy – na školský rok 2020/2021.

d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac dní po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

e) V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 1) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), 2) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Škola je momentálne v zelenej fáze. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19.

Škola následne postupuje podľa manuálu pre stredné školy, čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Rozhodnutie ministra 13_05_2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti

Rozcestnik_vyhláška_prekrytie_dýchacích_ciest_17-5-2021

Vyhláška_208 UVZ SR

FAQ