Reserata pro Futuro – školenia pre pedagógov

Reserata pro Futuro – školenia pre pedagógov

Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov v rámci realizácie projektu Reserata pro Futuro 

Termín školenia: 23. – 24. august 2021

Cieľom školení bolo zlepšiť pedagogické kompetencie pre efektívnejšiu výučbu predmetných gramotností v štandardnom vzdelávacom procese a podporiť zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu. Školenia umožnili učiteľom získať nové zručnosti a vedomosti z oblasti implementácie rozvíjania kompetencií a zručností jednotlivých gramotností vo vzdelávacom procese.

 I. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti v gymnáziu

Cieľ: zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov;

Obsah: metodológia rozvoja čitateľskej gramotnosti (v zmysle definície medzinárodnej štúdie OECD PISA) vo vyučovacom procese zohľadňujúca špecifiká výučby predmetov podľa vzdelávacích oblastí v gymnáziu: jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a príroda, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb.

Rámcový obsah vzdelávania:

  • Čitateľská gramotnosť
  • Čitateľské stratégie
  • Metakognitívne stratégie a ich rozvoj
  • Rozvoj kritického myslenia
  • Tvorivé spracovanie informácií a ich prezentácia

Školiteľ: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti v gymnáziu 

Cieľ: zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov v súlade;

Obsah: metodológia rozvoja finančnej gramotnosti (v zmysle definície medzinárodnej štúdie OECD PISA a národného štandardu finančnej gramotnosti) vo vyučovacom procese zohľadňujúca špecifiká výučby predmetov podľa vzdelávacích oblastí v gymnáziu: jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a príroda, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb.

Rámcový obsah vzdelávania:

  • Problematika finančnej gramotnosti
  • Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania žiakov

Školiteľ: Ing. Miloš Škatulár