Európsky deň jazykov 2021

Európsky deň jazykov 2021

  1. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít. Podujatie, ktoré sme si zábavnou formou pripomenuli na našej škole dňa 27. septembra 2021, sa nieslo v znamení jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Jazykové hry, kvíz obsahujúce idiómy v rôznych európskych jazykoch, či jazykolamy boli oživením tradičného jazykového vzdelávania.

Súťažné tímy pozostávali zo zástupcov jednotlivých tried zo všetkých štyroch ročníkov. Žiaci si otestovali nielen svoje jazykové schopnosti a zručnosti, ktoré preverili ich všeobecné vedomosti z oblasti literatúry, geografie a jazykovedy, ale uplatnili aj svoj jazykový cit a vnímanie inojazyčných kultúr. Jednotlivé súťažné kolá obohatili vystúpenia našich žiakov, počas ktorých zazneli ruské piesne alebo odzneli prezentácie na zaujímavé témy.

Príjemnú atmosféru jazykového dňa dotvárali kresby našich žiakov s tematikou cudzích jazykov, ktoré zdobili vnútorné priestory našej školy. Výtvarné práce žiaci vytvorili na hodinách predmetu umenie a kultúra.

V záverečnom vyhodnotení sa na 1. mieste umiestnil tím žiakov 1.D – 4.D triedy (Zuzana Miklošová, Katarína Chromá, Alexandra Andrusová a Roman Lichvár). 2. miesto obsadili žiaci 1.A – 4.A triedy a 3. miesto získal tím 1.E – 4.E triedy. Všetkým srdečne blahoželáme.