Činnosť klubov učiteľov v rámci projektu Reserata pro Futuro

Činnosť klubov učiteľov v rámci projektu Reserata pro Futuro

Členovia pedagogického klubu Čitateľská gramotnosť diskutujú o spôsoboch a odporúčaniach, ako zvládať krízové situácie v rámci čitateľskej gramotnosti v predmete – aj s ohľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Využívajú pritom nielen tlačené materiály, ale tiež elektronické zdroje či vlastné skúsenosti.

Členovia pedagogického klubu Dejepis – čitateľská gramotnosť zanietene diskutujú o možnostiach postavenia slovenského etnika a riešenia jeho politických práv v neľahkej historickej ére druhej polovice 20. storočia. Neoddeliteľnou súčasťou práce klubu je i reflexívna analýza dobových historických prameňov nielen v printovej, ale aj modernej digitálnej podobe za účelom selekcie vhodných materiálov pre prípravu parciálnych výstupov.