Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
1. termín:  odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022
odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

2. termín:  odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022
odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

✓ Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

prvá fáza – overenie športového výkonu:  od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)
druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5.
2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/21703.pdf