Aktualizovaný školský semafor

Aktualizovaný školský semafor

S účinnosťou od 28. februára 2022 v súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou ohľadom pandémie COVID-19  ÚVZ SR schválil postupné uvoľňovanie opatrení v školách.

🔹 zavádza sa individuálna karanténa,

Izolácia – platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

 Všetky opatrenia sú uvedené v aktualizovanom ŠKOLSKOM SEMAFORE  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených dverí, možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.

.

Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona  vyžaduje ako príloha k prihláške na vzdelávanie v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným znevýhodnením.

Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.

Rozhodnutie ministra TU

Školský semafor aktualizovaný 25.02.2022 TU