On-line workshop s Právnickou fakultou v Trnave

On-line workshop s Právnickou fakultou v Trnave

On-line workshop s Právnickou fakultou v Trnave

Žiaci 3. ročníka nášho gymnázia so záujmom  o štúdium práva v rámci kariérneho poradenstva zúčastnili počas vyučovania on-line workshopu s názvom „Cesta do hlbín štúdia  práva „organizovaného Právnickou Fakultou v Trnave. Ako z názvu workshopu vyplýva, naši študenti boli prostredníctvom série on-line prezentácií a výstupov prednášajúcich, ale aj študentov fakulty  oboznámení so základnými oblasťami práva.

V úvode žiaci hlbšie nahliadli do občianskoprávnej problematiky, ktorej sa bližšie venuje občianske právo . Oboznámili sa so základnou právnou terminológiou a princípmi a zásadami práva. Prostredníctvom podnetnej prednášky sa presvedčili o dôležitej úlohe občianskeho práva v našom každodennom živote.

Na odľahčenie si študenti fakulty pripravili prezentáciu, v ktorej našim žiakom zábavnou formou priblížili, čo aké je štúdium na právnickej fakulte a čo možno od štúdia ďalej očakávať. Ako sa mohli naši študenti presvedčiť, Právnická fakulta v Trnave ponúka svojim študentom rôzne študijné odbory, predovšetkým so špecializáciou na medzinárodné právo a  medzinárodné vzťahy. Svojím študentom sa snažia  priblížiť právo v praxi a preto im poskytujú právne vedomosti prostredníctvom prednášok osobnosti z právnej obce, ako prokurátorov, sudcov,  a iných odborníkov.

V ďalšej časti workshopu sa žiaci preniesli k úplným počiatkom súčasného práva do obdobia starovekého Ríma, ktoré dalo základ kontinentálneho európskeho súkromného práva, z ktorého  čerpal Code Civil,  ako aj náš   občiansky zákonník.  Rímsky právnici sa v tomto období zaoberali najmä úpravou vlastníckych vzťahov, z čoho vznikla oblasť záväzkového práva.

Obzvlášť pútavá bola prednáška z odvetvia trestného práva. Žiaci sa oboznámili s danou terminológiou a problematikou definovanou trestným zákonom a trestným poriadkom. Logickými úvahami pri konkrétnych a rozličných prípadoch trestného činu zabitia mohli žiaci pomenovať a objasniť špecifiká smerodajné pri rozhodovacom procese a následne určiť trestnú sadzbu za daný trestný čin. V neposlednom rade získali naši žiaci prostredníctvom rozboru oficiálnej štatistiky prehľad o stave kriminality na Slovensku za uplynulé obdobie.

Séria výstupov ďalej pokračovala po obedňajšej prestávke. V popoludňajších hodinách sa mohli záujemcovia, on-line formou zúčastniť aj dňa otvorených dverí na tejto fakulte. Myslíme si že tento workshop bol pre našich žiakov podnetný a zaujímavý a zároveň  veríme, že im v dohľadnej dobe prostredníctvom tohto workshopu nadobudnuté informácie a skúsenosti významne pomôžu pri výbere ich povolania.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa