Informácie k prijímacím skúškam

Informácie k prijímacím skúškam

Organizácia prijímacej skúšky 2.mája 2022 a 9. mája 2022 (pondelok):

7. 30 – 8. 30 hod. registrácia žiakov pri vstupe do budovy školy, presun do tried,

8. 30 – 9. 30 hod. test zo slovenského jazyka a literatúry,

9. 30 – 9. 45 hod. prestávka,

9. 45 – 10. 45 hod. test z matematiky,

11.00 hod. – predpokladané ukončenie.

Uchádzačom o štúdium sa povoľuje pri skúške používať vlastné písacie potreby, vlastnú kalkulačku. Žiaci nemôžu používať mobilný telefón ani iné neuvedené pomôcky. Prehľad vzorcov z matematiky dostanú k dispozícii. Uchádzači sa pri registrácii vo vestibule školy preukážu pozvánkou na prijímacie skúšky, ktorú si treba doniesť so sebou.

V prípade, že sa žiak/žiačka pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením, najneskôr v deň konania skúšok do 8.30 hod.

Riaditeľka strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr 18. 05.2022.

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ strednej školy zverejní 18.05.2022. Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie zaslaním záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení v termíne od 18.5.2022 do 23.5.2022, teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie, má teda možnosť dôkladne zvážiť možnosti a rozhodnúť sa pre konkrétnu školu v čase, keď sú už známe výsledky prijímacieho konania zo všetkých škôl.

Príloha-1_Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení

Po potvrdení nastúpenia uchádzača na štúdium na danej strednej škole automaticky strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné stredné školy.

Informácie: gph@gphmi.sk, 056/6423097