Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Zverejňujeme zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2022/2023, študijný odbor 7902 J gymnázium.

 Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022_2023 (TU)

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne v súlade s § 68 ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení je potrebné doručiť na školu od 18. 5.2022 cez Edupage, resp, naskenované mailom na gph@gphmi.sk.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí nepotvrdia nástup.

V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie.

Vzory potvrdenia o nastúpení/nenastúpení, resp. odvolania nájdete na https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/#vysledky-prijimacieho-konania

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. 056/6423097, 0911970448, 0908677179.