Informácie k prijímacím skúškam do 1. ročníka

Informácie k prijímacím skúškam do 1. ročníka

V dňoch 2. mája 2022 a 9. mája 2022 prebiehajú na Gymnáziu Pavla Horova prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023.

Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2022/2023 do 1. ročníka 147 žiakov.

Bez prijímacích skúšok budú do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom externom testovaní T9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 získali v predmete slovenský jazyk a literatúra najmenej 90 % úspešnosť a súčasne v predmete matematika najmenej 90 % úspešnosť. Títo žiaci nekonajú prijímacie skúšky a je im priznaný maximálny možný počet bodov za prijímaciu skúšku.

Prijímacia komisia po kontrole prijatých prihlášok na štúdium zistila, že v druhom cudzom jazyku podľa bodu  I.2.2.2 Kritérií prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2022/2023 zverejnených 25.02.2022 na našej webovej stránke: https://www.gphmi.sk/2022/02/aktualne-informacie-k-prijimaciemu-konaniu-pre-2022-2023/ nie je možné u všetkých žiakov prideliť body za druhý cudzí jazyk v 8. a 9. ročníku (žiak sa na ZŠ druhý cudzí jazyk neučil). V snahe nediskriminovať týchto žiakov, na návrh prijímacej komisie, pedagogická rada prerokovala dňa 20.04.2022 vyňatie bonifikácie za druhý cudzí jazyk, tzn. maximálny možný počet bodov, ktorý žiak mohol získať za prospech (bod I.2.2), je 92 bodov.

Každý uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, koná prijímaciu skúšku a je zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov, získaných za:

I.2.1 výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka  a literatúry a výsledky písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky  (50 b SJL + 50 b MAT)                                                                               max. 100 b 

I.2.2 prospech na ZŠ                                                                                                            max. 92 b

I.2.3 umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach                                      max. 50 b

————————————————————————————————————————————

                                                                                                                                           spolu : 242 bodov

 Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, teda sumárna výsledková listina a celkové poradie prijatých žiakov po 1. a 2. termíne PS, riaditeľka školy zverejní dňa 18.05.2022.  (v súlade s https://www.minedu.sk/data/att/21954.pdf)

Riaditeľka strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr 18. 05.2022.

Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania budú doručené zákonným zástupcom uchádzača prostredníctvom EduPage a doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

Zákonný zástupca žiaka písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie cez Edupage zaslaním záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení v termíne od 18.5.2022 do 23.5.2022teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie, má teda možnosť dôkladne zvážiť možnosti a rozhodnúť sa pre konkrétnu školu v čase, keď sú už známe výsledky prijímacieho konania zo všetkých škôl.

Príloha-1_Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení

Po potvrdení nastúpenia uchádzača na štúdium na danej strednej škole automaticky strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné stredné školy.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor Odvolanie(na stiahnutie)

Poz.: Vo výsledkovej listine bude prvých 147 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí potvrdia nenastúpenie. Ak sa miesto uvoľní, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Informácie: gph@gphmi.sk, 056/6423097

Sledujte priebežne svoje mailové schránky i webovú stránku školy www.gphmi.sk, kde zverejňujeme aktuálne informácie k prijímacím skúškam.