EFFUSE v teréne

EFFUSE v teréne

22. júna 2022 zažili naši študenti ďalší inšpiratívny a poučný deň rámci projektu EFFUSE, v ktorom spolupracujeme s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. Spolu s ich vedcami a žiakmi z ďalších dvoch škôl sme sa vybrali preskúmať ďalšiu lokalitu na rieke Laborec. Preskúmali sme faunu a flóru vo vode a jej okolí, zmerali hlavné chemické parametre, precvičili základné princípy lichenológie a naučili sa správne odoberať vzorky vody na mikrobiologický výskum. Práce pokračovali v školskom laboratóriu, kde pod mikroskopom nachádzali vo vzorkách vody hotové poklady.

EFFUSE –  Environment for the Future by Scientific Education – je cezhraničným  projektom, ktorého hlavným riešiteľom je Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta. Projektový tím tvoria odborníci Ústavu biologických a ekologických vied a Centra aplikovanej informatiky pod vedením RNDr. Ivany Slepákovej, PhD. z Oddelenia didaktiky biológie ÚBEV PF UPJŠ. Spoluriešiteľmi uvedeného projektu sú Užhorodská národná univerzita a ukrajinský Ústav rozvoja Karpatskej oblasti a do tohto projektu je zapojené aj naše gymnázium.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie, najmä mladých obyvateľov, o stave životného prostredia vo svojom okolí a o potrebe chrániť ho, čo je v súlade s prioritami programu Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 / HUSKROUA ENI CBC, medzi ktorými je okrem udržateľnosti zdravého životného prostredia aj ochrana prírodných zdrojov a znečistenie riek. Vzhľadom na uvedené sú preto projektové aktivity realizované v povodí rieky Laborec v Strážskom a v povodí rieky Uh v UžhorodeAktivity sú zamerané na zvýšenie záujmu žiakov škôl, ale aj verejnosti, o životné prostredie, zvýšenie úrovne ich vzdelávania v environmentálnej oblasti ako aj na iniciáciu cezhraničnej spolupráce odborníkov zo zapojených vzdelávacích inštitúcií pri monitorovaní životného prostredia.

RNDr. Andrea Ivanová, koordinátorka ENV