Pozvánka EDJ

Pozvánka EDJ

Táto akcia sa prvýkrát konala v roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. (EYL) Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia. Zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na rôzne druhy jazykov v Európe a podporil aj vzdelávanie cudzích jazykov. Úspechy projektu Európsky rok jazykov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Časom bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka. Európsky deň jazykov je zameraný na všetky jazyky, používajúce sa v Európe.

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si Vás dovoľujeme pozvať na oslavu tohto výnimočného sviatku jazykov. Zaujímavý program, po ktorom budú nasledovať jazykové hry pre žiakov Vašej školy, sa uskutoční 27. 9. 2022 od 10.00 do 12. 00 hodiny.

Príďte s nami osláviť jazykovú rozmanitosť na pôde našej školy, ktorá čoskoro oslávi 100. výročie svojho vzniku. Upriamujeme tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite. Podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy.

Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike. Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t. j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. Znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia.
Naučme spoločne mladú generáciu rešpektovať všetky jazyky Európy a budovať interkultúrne porozumenie.

Na Vašich učiteľov a žiakov sa tešia vyučujúci cudzích jazykov a naši žiaci.