Príhovor riaditeľky školy v úvode školského roka 2022/2023

Príhovor riaditeľky školy v úvode školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

po dvoch mesiacoch bezstarostných prázdnin sa opätovne stretávame v priestoroch našej školy. Pevne verím, že ste počas leta načerpali dosť síl, aby ste do nového školského roka vykročili plní energie a chuti vzdelávať sa.

Vitajte v školskom roku 2022/2023…

V roku, keď naša škola oslavuje 100. výročie svojho vzniku.

Prvé snahy či pokusy o zriadenie školy gymnaziálneho typu v Michalovciach sa datujú už do čias Rakúsko-Uhorska. Naše gymnázium, vtedy Štátne reálne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským – „československým“, bolo zriadené dňa 22. septembra 1922 a jeho správou bol poverený jeho prvý riaditeľ školy Otakar Formánek. Slávnostné otvorenie „najvýchodnejšieho slovenského gymnázia“ sa uskutočnilo 12. októbra 1922 vo dvorane hotela Zlatý býk za početnej účasti hostí.

V prvom školskom roku mal pedagogický zbor – okrem riaditeľa – 5 členov. Prví gymnazisti sa spočiatku vzdelávali v rôznych budovách, angažovali sa aj v rozmanitých spolkoch či krúžkoch, nacvičovali programy na kultúrno-spoločenské podujatia. Štúdium ale vôbec nebolo ľahké – z prvých 41 žiakov v školskom roku 1929/1930 úspešne zmaturovalo iba 12. Keďže stále vládli provizórne podmienky, čoraz akútnejším sa javilo vybudovanie novej školskej účelovej budovy. Samotná výstavba sa pritom realizovala v rokoch 1929 až 1931.

Odvtedy naša škola jedenásťkrát zmenila názov, ten dnešný – Gymnázium Pavla Horova – nesie od roku 1980. Jej absolventi sú roztrúsení doslova po celom svete a mnohí sú inšpiratívnymi príkladmi.

Úprimne si želám, aby aj tento 100. školský rok naša škola fungovala ako úspešná, inovatívna a napredujúca výchovno-vzdelávacia inštitúcia a i naďalej sa riadila školským krédom GENS UNA SUMUS, teda SME JEDNA RODINA.

Do školských lavíc v tomto školskom roku zasadne 607 žiakov, vyučovať ich bude 54 pedagógov, o bezproblémový chod školy sa bude starať 20 nepedagogických zamestnancov. Privítali sme troch nových členov pedagogického zboru – Mgr. Veroniku Fedorišinovú, ktorá bude vyučovať občiansku náuku a geografiu, školskú psychologičku Mgr. Katarínu Kohútovú a Mgr. Timeu Mižákovú, ktorá bude vyučovať slovenský jazyk a literatúru. Novým zástupcom riaditeľky školy sa stal Mgr. Matej Starják, PhD.

Zmeny sa netýkajú len pedagogického zboru. S potešením konštatujem, že úspešne ukončujeme realizáciu projektu Reserata pro Futuro na podporu a rozvoj matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, pilotne realizujeme unikátny projekt IT Lab Creativity v spoluprácu s klastrom Košice IT Valley, sme zapojení do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Erasmus+ a ďalších.

Počas letných prázdnin sa nám opätovne – vďaka finančnej pomoci zriaďovateľa a rodičovského združenia – podarilo skrášliť interiér školy, aby sme sa všetci pohybovali v príjemnejšom a modernejšom prostredí. V tomto pozitívnom trende zlepšovania podmienok chceme pokračovať i naďalej.

Ako konštatoval predseda KSK Rastislav Trnka: „Mať úspešných absolventov, žiadaných v praxi, a obstáť v neľahkej konkurencii chce mnoho prebdených nocí hľadaním ciest a správnych rozhodnutí. Vývoj spoločnosti ide dopredu rýchlym tempom, nezastaví sa, ani nepočká. Je preto dôležité prijať tento trend, prispôsobiť sa mu a pružne reagovať na zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša.“

K tomu všetkému prajem nám všetkým veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.

Milí žiaci,

nezabúdajte, že do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať svoju pozornosť, dať na napomenutia a vyvrátenie dôkazmi a všímať si aj nepatrné detaily, po umenie vyjadriť sa, rýchlo k niečomu zaujať stanovisko, preniknúť do myšlienok druhých, vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, ako aj po vkus, po schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné si do skvelej školy chodíte po sebapoznanie.

Záverom mi dovoľte privítať Vás, milí prváci.

Nie je ľahké vymeniť miesto najstaršieho žiaka ZŠ za postavenie najmladšieho žiaka gymnázia. Pre mnohých to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho podôb. Budete si postupne zvykať na nových spolužiakov i nových učiteľov. Som presvedčená o tom – a čas to určite potvrdí, že práve obdobie stredoškolského štúdia sa Vám vryje do pamäti ako najkrajší čas mladosti. Nech ste hrdí na to, že ste žiakmi Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Srdečne Vás medzi nami vítam…

Štartujeme teda jubilejný školský rok. Želám všetkým, aby ste v škole našli nielen povinnosti, ale tiež radosť a pozitívnu motiváciu. Veľa zdravia, optimizmu, osobných úspechov, dobrú duševnú i fyzickú kondíciu a naplnenie vlastných cieľov a predsavzatí.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy