Výsledky IT fitness testu

Výsledky IT fitness testu

Záverečná správa o výsledkoch IT Fitness testu 2022
stručný výstup pre župné stredné školy KSK

 • IT Fitness Test bol po prvýkrát v histórii v 4 krajinách a 5 jazykoch, prekročil hranicu 100-tisíc respondentov.
 • Okrem slovenčiny bol test dostupný aj v češtine, maďarčine a poľštine, bonusom bola anglická verzia.Najmladší účastníci testovania majú 7 rokov, najstaršia účastníčka z Bratislavy má 82 rokov. Najúspešnejšími účastníkmi v teste pre respondentov nad 15 rokov so stopercentnou úspešnosťou bolo 20 učiteľov, 110 študentov (75 chlapcov, 35 dievčat) a 13 zamestnancov z mimoškolského prostredia.
 • Dnes už nikto nemôže spochybniť potrebu zlepšovania digitálnych znalostí. Zlepšenie by mohli akcelerovať projekty z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj podpora práce školských digitálnych koordinátorov.
 •  Výsledky IT testovania poskytujú pedagógom návod a usmernenie, na ktoré oblasti by sa mali pri svojej práci so žiakmi zamerať a pomôcť im prekonať medzery v digitálnych zručnostiach.
 • V roku 2022 a v aktuálnom ročníku slovenskej verzie IT Fitness Testu sme sa priblížili k hranici 70- tisíc respondentov.
 • Výsledky domáceho použitia počítača mali v rokoch 2017 – 2019 klesajúcu tendenciu. Počas prvej vlny pandémie v roku 2020 táto štatistika vzrástla a neskôr znovu klesala. V tomto roku klesla až pod hodnotu z roku 2019. Používanie počítača v škole či zamestnaní sa vrátilo na hodnotu z roku 2020.
 •  Pri využívaní počítača vedú sociálne siete, ďalej v poradí je:  získavanie informácií pre študijné účely, online nakupovanie, online komunikácia, hranie hier, využívanie e-mailovej komunikácie.
 • Počty záujemcov o IKT štúdium zaznamenali vo všetkých sledovaných kategóriách veľmi mierny nárast, čo je potešiteľné, avšak vzhľadom na dlhodobý nedostatok IKT špecialistov stále veľmi nedostatočné. Vidíme tu veľký priestor na propagáciu štúdia IKT a uplatniteľnosti absolventov, ale aj nevyhnutné zvýšenie kvality výučby matematiky a informatiky.
 • Je potešujúce, že digitálni koordinátori dosiahli o vyše dvadsať percentuálnych bodov vyššie hodnotenie ako učitelia, ktorých úspešnosť je máličko nižšia ako v prípade ostatných zamestnancov.
 • Najvyššiu úspešnosť zaznamenala kategória Internet (všeobecné používanie internetu) a najnižšie hodnotenie sme opäť zaznamenali v kategórii Kancelárske nástroje.
 • Nízka úroveň znalosti kancelárskych softvérov bude negatívne ovplyvňovať úspech študentov a absolventov v ich ďalšom štúdiu a práci. Pritom ide o jednu z kľúčových znalostí, bez ktorej sa vo svojej kariére nezaobíde nikto a žiaci a študenti ich musia ovládať bez výnimky.
 • Na teste pre respondentov starších ako 15 rokov sa zúčastnili študenti z 567 škôl (v roku 2021 – 535 škôl, v roku 2020 – 376 škôl, v roku 2019 – 311 škôl). Z toho bolo 254 škôl s aspoň 10 študentmi vo veku od 15 rokov.
 • Teší nás, že Gymnázium Pavla Horova sa zaradilo medzi tri najlepšie školy KSK, celkovo na 22. mieste v rámci všetkých zúčastnených škôl (percentil školy 91,6 /priemerná úspešnosť 67,18/počet zúčastnených študentov 291), z toho 3 žiaci so 100% úspešnosťou testu.  Zo škôl KSK sa umiestnilo Gymnázium, Poštová 9, Košice s 78,3 % úspešnosťou a 183 respondentmi na 6. mieste a Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice s 67,86 % úspešnosťou 526 respondentov na 19. mieste.

Zdroj: IT_Fitness_zaverečná_správa_SS_stručná_verzia_KSK_9_12_2022

CHARAKTERISTIKA A REALIZÁCIA IT FITNESS TESTU

 • Test bol generovaný pre každého respondenta náhodne z vopred pripravených štyroch variantov každej otázky.
  Testovacie úlohy boli v oboch testoch zaradené do piatich kategórií:
  I. Internet
  II. Bezpečnosť a počítačové systémy
  III. Komplexné úlohy
  IV. Kancelárske nástroje
  V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
 • Certifikačné testovanie v jedenástom ročníku IT Fitness testovania prebiehalo na Slovensku, v slovenských školách, v termíne od 26. 4. 2022 do 31. 7. 2022. V tomto období respondent testu získal aj elektronický certifikát (obsahuje krátke slovné hodnotenie a bodové hodnotenie miery zvládnutia piatich testovaných oblastí ako odporúčanie, na zlepšení čoho by ešte mal účastník testovania popracovať).

Viac: https://itfitness.eu/sk/stranky/zaverecna-sprava-it-fitness-test-2022/