Deň učiteľov 2023

Deň učiteľov 2023

Pri príležitosti Dňa učiteľov 2023 Mesto Michalovce ocenilo dňa 29. marca 2023 pedagogických i nepedagogických zamestnancov materských, základných i stredných škôl v meste Michalovce.

Medzi ocenenými, kotrí si z rúk primátora mesta Miroaslava Dufinca prevzali ďakovné listy boli aj naši pedagógovia: Beáta Ryniková, Dagmar Herbecová, Martinov Nedelský a Jozef Sibal. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Beáta Ryniková  zapája žiakov do rôznych súťaží a projektov, akými sú Olympiáda v anglickom jazyku, nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. alebo medzinárodný projekt Schulbrucke v Nemecku.

Okrem vzdelávania žiakov sa venuje i výchovnej činnosti. Od roku 2022 pôsobí na Gymnáziu Pavla Horova ako koordinátorka Školského parlamentu. So skupinou mladých ľudí organizuje podujatia a aktivity, ktoré pozitívne formujú život žiakov na škole a prostredníctvom ktorých môžu mladí ľudia prejaviť svoju tvorivosť, nadšenie a zároveň zodpovednosť pri reprezentovaní školy. Pod jej gesciou hosťovali žiaci Gymnázia Pavla Horova v rámci medzinárodného projektu European Student Concils mladých ľudí z Fínska, Moldavska, Estónska a Rumunska, aby sa s nimi podelili o svoje skúsenosti s prácou v Školskom parlamente. Komunikáciu, kreatívne myslenie a rozvíjanie finančných zručností žiakov podporila zapojením školy do projektu KSK Participatívne rozpočty na stredných školách – jeho cieľom je podpora aktívneho občianstva a participácia mladých ľudí na zlepšení školského prostredia a vytvorení príjemnej klímy v škole. Pod jej vedením tiež žiaci organizujú celoškolské akcie, akými sú Imatrikulácia či Študentský/Valentínsky ples. Dohliada aj na to, aby mladí ľudia v sebe našli pochopenie pre druhých a pomáhali pri dobrovoľníckych a charitatívnych akciách. V duchu tejto snahy sa žiaci zapájajú do aktivít v meste počas Týždňa dobrovoľníctva a predvianočných charitatívnych zbierok oblečenia, využívajú i možnosť darovania krvi v rámci projektov Študentská alebo Valentínska kvapka krvi. Beáta Ryniková sa venuje práci s mladými ľuďmi s veľkým zanietením. Najväčšou odmenou a motiváciou pokračovať v tejto práci je pre ňu záujem i ochota žiakov niečo urobiť, a tak zlepšiť vzájomné vzťahy mladých ľudí v škole aj mimo nej.

Mgr. Dagmar Herbecová je fundovanou odborníčkou, ktorá sa neustále vzdeláva. Pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích programov NIVAM zameraných na účinné vzdelávacie stratégie a inovačné metódy výučby podporujúce rozvíjanie komunikačných kompetencií a emocionálnej zložky osobnosti žiaka. Vyhýba sa prehnanému učeniu gramatiky, teoretizovaniu a preferovaniu teórie pred praxou s množstvom nových progresívnych a inovatívnych metód. Uplatňuje vo vyučovacom procese adekvátne spôsoby vonkajšej a vnútornej motivácie, kladie pevné základy pozitívnemu rozvoja osobnosti žiaka.

Patrí medzi zakladajúcich členov Miestneho centra Gymnázia Pavla Horova medzinárodného programu Cena vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorý podporuje mladých ľudí v ich individuálnom rozvoji – získavajú medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý im pomáha v ďalšom štúdiu a kariére. Je držiteľom diamantovej ceny DofE a vedie krúžok DofE v škole. Angažuje sa v medzinárodných študentských programov, je koordinátorkou programu Erasmus+. Vďaka jej aktivite škola v rokoch 2020 – 2022 úspešne realizovala medzinárodný projekt Erasmus+ Bulldog, ktorý bol zameraný na elimináciu šikanovania, diskriminácie a násilia medzi mladými ľuďmi na športoviskách. Je spoluautorkou projektu Erasmus+ Múdre hlavy = skvelá budúcnosť so zameraním na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a na výmenné študijné pobyty žiakov GPH, ktoré škola pripravuje pre programové obdobie 2022 – 2027.

Ing. Martin Nedelský pôsobí na GymnáziumPavla Horova od roku 1983 ako učiteľ informatiky a programovania. V roku 1984 stál pri zrode školského výpočtového laboratória (ako jedného z desiatich v rámci Slovenska). Pod záštitou Metodického centra v Prešove organizoval a zabezpečoval množstvo akcií a kurzov pre učiteľov základných a stredných škôl, čím prispel k propagácii a rozvoju vyučovania programovania a informatiky v okrese Michalovce i mimo neho. V rokoch 1994 až 2012 bol členom poroty celoštátneho kola súťaže v programovaní ZENIT, je tiež dlhoročným porotcom súťaže iGPH boj. Stal sa aj inštruktorom vyučovania sieťových technológií a ECDL v škole, podieľa sa tiež na SCIO testovaní.

Počas svojej pedagogickej praxe absolvoval množstvo kurzov a školení, zameraných najmä na výuku rôznych programovacích jazykov, ktoré potom implementoval vo vyučovaní. Po masovom nástupe výpočtovej techniky do školskej praxe sa stal správcom školskej informačnej databázy.

Technicky zabezpečoval mnohé podujatia v škole i mimo nej (volejbalové turnaje pedagógov, bežecké podujatia či akcie mestského krížovkárskeho krúžku), stál pri zrode Čečehovského polmaratónu, pôsobí aj ako inštruktor lyžovania. Známy je tiež ako dokumentátor školských akcií a znalec modernej hudby.

PaedDr. Jozef Sibal  pôsobí ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach od septembra 1987.

Okrem vzdelávania žiakov mimoriadnu pozornosť venuje práci s talentovanou mládežou pri riešení úloh Geografickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci pod jeho vedením pravidelne dosahujú výborné výsledky v krajskom i celoštátnom kole Geografickej olympiády, niektorí z nich úspešne reprezentovali školu aj v medzinárodnom kole tejto súťaže. V rámci skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa tiež zapája do rôznych projektov – Reserata pro Futuro, Scientia pro Vita alebo Poznajme sa navzájom, zameraných na uplatňovanie inovačných metód vo výučbe. Okrem toho vo svojej praxi aktívne využíva projektové a bádateľské metódy, exkurzie či zážitkové učenie.

Pod jeho vedením dlhodobo pracuje vlastivedno-turistický krúžok – združuje žiakov, ktorí majú hlbší záujem o spoznávanie prírodných a kultúrno-historických zaujímavostí krajiny. Spestrením vyučovania geografie sú tiež medzinárodné exkurzie, vďaka ktorým žiaci spoznali atraktívne miesta vo vyše 30 krajinách Európy a Ázie.

Ako člen Atletického klubu v Michalovciach sa podieľal na organizovaní rôznych bežeckých podujatí v rámci školy i regiónu východného Slovenska, na mnohých sa tiež aktívne zúčastnil ako bežec.

Je aj zakladajúcim členom Prvého Michalovského Klubu slovenských turistov – v gescii má spoluprácu s mládežou.

PaedDr. Jozef Sibal počas svojej pedagogickej kariéry vychoval niekoľko generácií úspešných žiakov, ktorých viedol k poznávaniu sveta, prírody, k turistike a správnym ľudským hodnotám.

Súčasným i bývalým pedagógom Gymnázia Pavla Horova prajeme ku Dňu učiteľov všetko najlepšie, veľa síl a trpezlivosti do ďalšej práce i odvahu rozvíjať svoj vlastný potenciál pre naplnenie spoločnej vízie.

Ďakujeme za profesionálny prístup k práci, za ľudský postoj, láskavé a veľkorysé srdce pri výchove a vzdelávaní žiakov nášho gymnázia.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy