Termín podania prihlášky do 20.3.2023

Termín podania prihlášky do 20.3.2023

Vážení rodičia, milí deviataci, 

je čas podávania prihlášok na stredné školy. Pre školský rok 2023/2024 môžeme do  prvého ročníka prijať 150 žiakov.

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov
 • EDUID školy: 100015543
 • Kód študijného – učebného odboru: 7902 J 00
 • Názov študijného odboru – učebného odboru: gymnázium

Všetky informácie k prijímacím skúškam sú zverejnené na https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/

Akceptujeme riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú (podľa § 63 ods. 3 školského zákona) a oboma zákonnými zástupcami podpísanú prihlášku doručenú cez Edupage, v tlačenej podobe osobne alebo poštou, príp. do školskej e-schránky cez portál www.slovensko.sk  príp. cez portál  www.prihlaska.iedu.sk.

Zákonní zástupcovia žiakov so ŠVVP spolu s prihláškou doložia:

 1. písomnú žiadosť zákonného zástupcu o úpravu podmienok prijímacej skúšky
 2. správu od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky
 3. potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti žiaka na štúdium.

Poz.: v prípade podávania prihlášky cez Edupage uveďte do poznámky Modul, ktorý chce žiak študovať.

Termín podania prihlášky na SŠ je do 20.3.2023.

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 TU

Vzory dokumentácie, prílohy pre uľahčenie podávania prihlášky:

P1 – prihláška na štúdium v strednej škole TU 

P2 – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na štúdium  v prípade žiakov so ŠVVP TU

P3 – podpisy zákonných zástupcov TU

P4 – čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že zadováženie súhlasu/podpisu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, vec neznesie odklad a podpísanie písomnosti len mnou ako jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa TU

Prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 4. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023
 • v druhom termíne 9. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. 0911970448, 056/6423097 resp. gph@gphmi.sk.