Poradensko-preventívne programy

Poradensko-preventívne programy

Dňa 14. marca 2023 boli pre žiakov 3. ročníka v spolupráci s ÚPSVaR v Michalovciach a Hematologickým oddelením Nemocnice Svet zdravia v Michalovciach pripravené workshopy venované problematike prevencie sociálno- patologických javov, oblasti zamestnanosti na trhu práce a darcovstva krvi.

Zatiaľ čo 159 našich maturantov písalo test zo slovenského jazyka a literatúry tretiaci absolvovali workshop na tému Darcovstvo krvi s MUDr. Očovskou z Nemocnice Svet zdravia v Michalovciach z oddelenia hematológie. Oboznámili sa s priebehom, podmienkami a významom transfúzie. Darovanie krvi je akousi maturitou života, keď človek môže pomôcť úplne neznámemu človeku, odkázanému na krv, v naliehavom prípade môže zachrániť život.

Motivácia k darovaniu krvi býva rôzna, ale najčastejšie je to túžba pomôcť človeku v jeho chorobe – humanita, altruizmus. Často naštartuje darovanie vážna choroba v rodine a potreba krvi blízkeho. Veríme, že aj tento workshop bude pre mnohých zúčastnených motiváciou k darovaniu krvi a do transfúznych centier sa budú opakovane vracať.

Cieľom prezentácie Vladimíra Kubíka z ÚPSVaR Michalovce bolo upriamiť pozornosť gymnazistov k získaniu čo najvyššieho vzdelania v súlade s potrebami trhu práce. Poskytnúť žiakom informácie o profesiách, ktoré môžu po ukončení vysokej školy vykonávať a požiadavkách, ktoré kladú profesie na pracovníka v oblasti kvalifikácie.

V rámci workshopov boli žiakom 3. ročníka zo strany koordinátora ochrany deti pred násilím ÚPSVaR v Michalovciach Rastislava Barkasiho poskytnuté informácie o jedinej Národnej linke na pomoc deťom v ohrození – VIAC AKO NI(C)K. V rámci tejto preventívno-osvetovej aktivity sa naši žiaci dozvedeli niečo viac o tom, pre koho je linka určená, aké formy pomoci poskytuje aj to na základe akých postupov a princípov linka funguje, poskytuje pomoc a poradenstvo.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička