Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Ani dnes sme nezaháľali. Zatiaľ čo žiaci 4. ročníka preverovali svoje vedomosti z cudzích jazykov, pre žiakov 1. až 3. ročníka bola pripravená preventívno-osvetová prednáška venovaná problematike trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých.

Besedu viedol pplk. JUDr. Ondrej Orendáč, riaditeľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Michalovciach spolu s prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Michalovciach pani Mgr. Dagmar Baťalíkovou a koordinátorom ochrany deti pred násilím ÚPSVaR v Michalovciach pánom PhDr. Mgr. Rastislavom Barkasim. Okrem objasnenia takých pojmov ako je mladistvý páchateľ, trestnoprávna zodpovednosť, priestupok, prečin, trestný čin sa žiaci mali možnosť dozvedieť niečo viac aj o riešení sociálno-patologických javov vyskytujúcich sa v našej spoločnosti.

Zo strany odborníkov im boli poskytnuté informácie nielen o problematike užívania a distribúcie omamných látok, priestupkov voči občianskemu spolunažívaniu a verejnému poriadku, ale aj informácie týkajúce sa kyberšikanovania, šírenia poplašných informácií či detskej pornografie. V rámci týchto prednášok mali žiaci jedinečnú možnosť diskutovať s odborníkmi o rôznych témach, ktoré ich zaujímali, či už sa týkali ochrany osôb, ich majetku, zdravia či životného prostredia. Veríme, že sa im prednášky páčili a obohatili ich obzory aj v tejto oblasti.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička