Vyhodnotenie súťaže English Essay Competition

Vyhodnotenie súťaže English Essay Competition

To, že učenie sa cudzích jazykov neznamená len memorovanie nových slovíčok, ale vedie i k hlbšiemu zamysleniu sa a rozvíjaniu kritického myslenia, je nosnou myšlienkou školskej súťaže v kreatívnom písaní esejí.

Písomný prejav odkryl mnohé osobné príbehy, názory a vnímanie našich žiakov, ale najmä ich schopnosť zachytiť mnohotvárnosť súčasného sveta v anglickom jazyku. Úlohou žiakov bolo vo vymedzenom čase vyjadriť svoje postoje vo výbere jednej z deviatich ponúkaných tém, reflektujúcich aktuálne etické i spoločenské problémy.

V 5. ročníku súťaže English Essay Competition odborná komisia učiteľov anglického jazyka pri výbere najlepších spomedzi 30 odovzdaných esejí ocenila najmä veľmi dobrú prácu so slovom, využívanie frazeologických spojení a čistotu štylizácie.

Kategória žiakov 1. – 2. ročníka:

  1. miesto: Zuzana Kačkošová (II. B);
  2. miesto: Sophia Baršovská (I. A), Martina Gerberyová (I. C);
  3. miesto: Matej Karpáč (I. B), Barbora Rosolová (II. D);
  4. miesto: Michaela Timková (II. C);
  5. miesto: Nina Jacečková (I. B).

Kategória žiakov 3. – 4. ročníka:

  1. miesto: Sofia Sabová (III. D);
  2. miesto: Kristína Borošová (IV. B), Pavol Vaľo (IV. A);
  3. miesto: Gregor Bugri (IV. A), Adam Tkáč (IV. A);
  4. miesto: Tomáš Süč (IV. A);
  5. miesto: Matej Bamburák (III. C).

Ocenené práce budú publikované v elektronickom zborníku na webovej stránke školy.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým autorom esejí za obohacujúce a úprimné vyjadrenie vlastných názorov.

Mgr. Anna Luteranová