Ako sa starať o duševné zdravie

Ako sa starať o duševné zdravie

Ani počas prijímacích skúšok sme nezaháľali, práve naopak, využili sme tento čas na to, aby sme u našich žiakov formou preventívnych aktivít a besied podporili ich duševné a telesné zdravie. Dňa 4. mája 2023 sme v spolupráci s Nemocnicou Svet zdravia v Michalovciach, Centrom poradenstva a prevencie Michalovce a Združením pre duševné zdravie Integra, o.z pripravili pre žiakov  2. a 3. ročníkov  pestrý program.  Zatiaľ čo pre žiakov 2. ročníka boli pripravené prednášky k problematike bezpečnosti na sociálnych sieťach a prevencie šírenia infekčných chorôb, žiaci 3. ročníka absolvovali školský vzdelávací program venovaný podpore duševného zdravia. Pod vedením nemocničnej epidemiologičky MVDr. Dáši Vlčokovej si žiaci osvojili dôležité informácií týkajúcich sa prevencie šírenia chorôb.  Okrem toho si mohli vyskúšať aj správne techniky umývania a dezinfekcie rúk.  V rámci podpory svetového dňa hygieny rúk mali naši žiaci tiež možnosť overiť si čistotu svojich rúk pod UV lampou, ktorá odhalila na prvý pohľad neviditeľné nedostatky pri umývaní rúk.

V rámci prevencie sociálno-patologických javov bola pre žiakov 2. ročníkov tiež pripravená beseda s názvom Bezpečne na sociálnej sieti, ktorá bola venovaná rizikám virtuálneho sveta. Psychologička Mgr. Dajana Brajová z CPP v Michalovciach žiakom priblížila ako bezpečne využívať internet, ako chrániť svoju identitu či čo robiť v prípade, ak by sa stali obeťou kybešikanovania. So žiakmi tiež diskutovala o tom, aké sú negatíva sociálnych sietí, aké ohrozenia sú s nimi spojené či akému správaniu by sa v rámci využívania sociálnych sieti mali vyvarovať.

V rámci podpory duševného zdravia žiaci 3. ročníka v tento deň absolvovali  vzdelávací program „Šialený? No a!“, ktorý už dlhodobo realizuje Združenie pre duševné zdravie Integra, o.z. v Michalovciach. Cieľom tohto programu je nielen upozorniť študentov  na význam duševného zdravia pre zdravie človeka ale tiež rozvíjať ich empatiu, toleranciu či porozumenie voči ľuďom trpiacim duševnými problémami. Počas skupinových aktivít, ktoré tento program zahŕňa, mali žiaci možnosť naučiť sa ako uvažovať a rozprávať problémoch, ako sa vysporiadať s náročnými životnými situáciami či ako bojovať s predsudkami a strachom voči ľuďom s duševnými problémami. Okrem toho mohli získať aj nové poznatky nielen o duševnom zdraví ako takom, ale aj o ľuďoch, ktorí trpia tými ťažkosťami.

Dúfame, že tieto aktivity žiakov obohatili a aspoň maličkým kúskom prispeli k podpore ich zdravia.

Duševné poruchy sa ešte stále zamlčujú. Strach z psychického ochorenia alebo z toho, že sa dostaneme do „blázinca“, je rovnako silný ako obava z konfrontácie s duševným zdravím a z integrácie ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti. Pritom to nie je samotné ochorenie, ktoré naháňa strach. Sú to skôr predstavy, ktoré s ochorením a s psychiatriou spájame. Predstavy, ktoré stigmatizujú, ktoré vyčleňujú zo života. Predsudky a vyčleňovanie však nepatria do otvorenej, rôznorodej a tolerantnej kultúry.

Dúfame, že tieto aktivity žiakov obohatili a aspoň maličkým kúskom prispeli k podpore ich zdravia.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička