Otvorenie Centra popularizácie fyziky

Otvorenie Centra popularizácie fyziky

FYZIKA HROU NA 100 SPÔSOBOV – OTVORILI SME ŠPECIÁLNE CENTRUM 

Ako vyzerá moderná, pokroková a unikátna fyzika? Prekročte brány župného Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a nechajte sa zlákať na parádne pokusy a zábavnú vedu.

Dňa 3. mája 2023 slávnostne otvorili nové a jediné Centrum popularizácie fyziky na východe Slovenska. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, vedúca Odboru školstva KSK, Andrea Gajdošová, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Peter Dohun, zástupcovia partnerov školy a pozvaní hostia.

Kraj, škola a partner Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis, ktorý na tento projekt prispel, dali hlavy dokopy. Fyzika je totiž pre mnohých strašiakom, no ak sa vyučuje v novom Centre popularizácie fyziky ScienceOpenLab, je to hneď iná reč.

Toto centrum je unikátne, iba druhé na Slovensku a jediné na východe! Je lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát  počuť, preto budú pokusy, ale aj teória oveľa príťažlivejšie.

Cieľom projektu je popularizácia prírodných vied, praktickej a neformálnej výučby, osobitne fyziky.  V rámci projektu Gymnázium Pavla Horova nadviaže spoluprácu s viacerými inštitúciami. Za pomoci Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra v Michalovciach pripravia pre žiakov i verejnosť astronomické prednášky. Odborníci z firmy PMS Delta, Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a Inovačného centra Košického kraja si pre mladých nadšencov fyziky pripravia rôzne popularizačné prednášky.

Projekt unikátneho centra, ktoré vtiahne mladú generáciu do kreatívneho sveta plného očakávaní a originálnych riešení, získal grant 30 000 eur z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 40 980 eur, pričom 10 980 eur uhradil spoluúčasťou Košický samosprávny kraj.

„Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach je vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja. Fyzika nemusí byť len strašiakom, práve naopak, cieľom nového centra je popularizovať prírodné vedy, vzbudiť záujem o prírodné javy cez bádateľské aktivity a vytvoriť pozitívny vzťah detí k fyzike. Zároveň vytvorí priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporí prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým aspoň sčasti zabráni odlivu mozgov do zahraničia. Je dôležité, aby žiaci už teraz začali prepájať svoje nadobudnuté vedomosti s praxou. Umožní im to práve otvorené Centrum popularizácie fyziky ScienceOpenLab, ktoré budú viesť skúsení učitelia fyziky a informatiky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Novinka študentom poskytne unikátnu možnosť vyskúšať si jednoduché demonštračné pokusy a experimentálne techniky, ktoré uľahčujú pochopenie aj zložitých konceptov fyzikálnych javov. Experimenty budú zamerané na oblasti akustiky, magnetizmu, termodynamiky, hydrostatiky, hydrodynamiky, optiky, ale aj elektrického prúdu a mechanického vlnenia.

Dôležitosť prepojenia výučby s praxou vníma odborná verejnosť aj z pohľadu zamestnávateľa. „Veríme, že zriadením Centra pre popularizáciu fyziky sa podarí priniesť nové impulzy pre myslenie žiakov a pozitívne ovplyvniť ich profesijné smerovanie, aby sme získali špecializovaných odborníkov, ktorých trh práce čoraz viac potrebuje,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Toto jedinečné miesto, kde prím hrajú javy a experimenty pozostáva zo štyroch laboratórií. Ich vybavenie sa ešte dopĺňa a viac šperkuje, aby poskytlo zázemie aj pre mimoriadne pre nadaných mladých východniarov.

Fotogaléria z otvorenia Centra popularizácie fyziky – ScienceOpenLab

Video z otvorenia ScienceOpenLab