Stav po 1. kole prijímacích skúšok naplnený

Stav po 1. kole prijímacích skúšok naplnený

Oznam pre uchádzačov o štúdium pre školský rok 2023/2024 a ich zákonných zástupcov:
Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 29. mája 2023 v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
rozhodla o nekonaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka  v školskom roku 2023/2024
z dôvodu naplnenia počtu 150 miest pre žiakov,
ktorých možno prijať do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu – študijný odbor 7902 J gymnázium.
Všetky nevybavené odvolania postupuje riaditeľka školy zriaďovateľovi.