Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2023/2024,

študijný odbor 7902 J gymnázium: (pdf súbor) výsledky prijímacieho konania

 

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne v súlade s § 68 ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo výsledkovej listine je prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy) resp. +421911970448, e-mailom: gph@gphmi.sk.