Študentské vedecké projekty v Science Open Labe

Študentské vedecké projekty v Science Open Labe

V rámci projektu OpenScienceLab sme zorganizovali obhajobu študentských vedeckých projektov žiakov 2. ročníka prírodovedného modulu. V dňoch 14.6. – 15.6. 2023 žiaci z triedy II.B prezentovali svoje práce z prírodovedných predmetov – biológie, fyziky, chémie, ale aj z informatiky, dejepisu a občianskej náuky.

Široké spektrum tém zahŕňalo napríklad analýzu údajov získaných školskou meteostanicou, kompostovanie a efektivitu substrátov, tlmenie torzných kmitov vodivých gulí v magnetickom poli, účinky liečivých rastlín a produktov z nich, chemickú analýzu minerálnych prameňov na dolnom Zemplíne, či efektívnosť fotovoltickej elektrárne v domácnosti.

Komisia zložená z konzultantov jednotlivých prác, prísediacej členky komisie RNDr. Hajnikovej a triedneho profesora PaedDr. Hajdanku, si pozorne vypočula každú z prezentovaných prác. Väčšina prác bola napísaná a prezentovaná na veľmi dobrej úrovni, študenti pri ich písaní prejavili schopnosť pracovať s odbornou literatúrou, v niektorých prípadoch aj cudzojazyčnou, získavať a triediť informácie z viacerých knižných a internetových zdrojov, pod vedením príslušného konzultanta zrealizovať, resp. navrhnúť experiment, vyhodnotiť namerané číselné údaje, analyzovať rôzne grafické závislosti a správne interpretovať dosiahnuté výsledky vo forme zmysluplných záverov.

Ukazuje sa,  že aj táto forma vzdelávania využívajúca bádateľský prístup značnou mierou prispieva k rozvíjaniu kognitívnej a komunikatívnej gramotnosti žiakov a motivuje ich k ďalšiemu štúdiu problematiky.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka

Záznam prezentácií