Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ v šk. roku 2022/2023

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ v šk. roku 2022/2023

Názov vzdelávacieho programu: Vzdelávanie pre 21. storočie so zreteľom na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a digitalizáciu výchovy a vzdelávania

(aktualizačné vzdelávanie vytvorené v súlade s § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obsahové zameranie: nové kurikulum / inkluzívne vzdelávanie / digitálne zručnosti)

Odborný garant programu vzdelávania: RNDr. Renáta Gaľová

V súlade s § 69 ods. 1 pís. d)  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje hodnotenie realizovaného aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023. Príloha 10