Projekt na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Projekt na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Gymnázium Pavla Horova je spolu s ďalšími piatimi školami z Košíc v rámci KSK úspešné v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách s max. výškou dotácie 4000 €.

Viac o výzve: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o…/

Ciele projektu:

  •  Podpora mediálnej gramotnosti
  •  Rozvoj kritického myslenia
  •  Zamedzenie šírenia dezinformácií v škole
  •  Zvyšovanie odolnosti členov školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií
  • Zvyšovanie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi členmi školskej komunity

Plánované aktivity: viacdenné workshopy, interaktívne aktivity s partnermi pre žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a rodičov žiakov školy.

Obsahová náplň workshopov/interaktívnych aktivít:

  1. Definícia kritického myslenia a akceptácie inakosti
  2. Dezinformácie a ich vplyv na osobnosť a postoje

Partneri projektu: vedenie Slovenskej debatnej asociácie a zástupcovia spoločnosti Konspiratori.sk a spoločnosti Seesame.

Mgr. Natália Demková