Nový študijný odbor gymnázium – informatika od 1.9.2024

Nový študijný odbor gymnázium – informatika od 1.9.2024

Od 1. septembra 2024 ponúkame okrem študijného odboru 7902 J gymnázium (5 modulov ŠkVP) aj nový študijný odbor GYMNÁZIUM – INFORMATIKA, kód: 7902 J 05 gymnázium – informatika. 

Informačný plagát Michalovce

Vo svete digitálnych technológií a obrovskej požiadavke na trhu práce po odborníkoch v oblasti IT Vám ponúkame toto atraktívne zameranie. Dôležité informácie:

  • v učebnom pláne gymnázia so zameraním na informatiku sú posilnené  hodiny informatiky v porovnaní s klasickým modulom 2;
  • v odbore 05 zavádzame nový predmet „Informatika v prírodných vedách a v matematike“, čím posilníme vyučovanie informatiky o ďalšie 2 hodiny;
  • všetky prírodovedné predmety (fyzika, chémia, matematika, biológia, geografia) budeme vyučovať (aj) pomocou digitálnych technológií;
  • každý študent tohto odboru dostane vlastné IT zariadenie (vlastný počítač v triede alebo prenosné zariadenie typu notebook alebo tablet);
  • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA ŠTUDIJNÝ ODBOR GYMNÁZIUM – INFORMATIKA SÚ NA NAŠEJ ŠKOLE TOTOŽNÉ AKO NA ŠTUDIJNÝ ODBOR GYMNÁZIUM;
  • uchádzač môže podať na našu školu DVE prihlášky na štúdium: jednu na odbor  7902 J gymnázium (148 žiakov) a jednu na odbor 7902J 05 gymnázium – informatika (17 žiakov).

Gymnázium so zameraním na informatiku neznamená, že vychovávame žiakov obklopených počítačmi. Zmysel a cieľ je v niečom inom. Jedným z cieľom je, aby sa žiaci presunuli z pozície pasívneho používateľa technológií do pozície aktívneho tvorcu. Tvorcu, ktorý rozumie technológiám a vie navrhovať užitočné nástroje pre vybranú skupinu používateľov.

Žijeme vo svete internetu vecí (IoT). Takmer každý má smartfón, ktorý v sebe integruje množstvo senzorov. Náš životný priestor je zaplnený množstvom senzorov (snímače teploty, znečistenia, návštevnosti …), ktoré generujú obrovské množstvá dát (big dáta). Žiaci sa oboznámia so základmi analýzy dát a naučia sa z dát získavať užitočné informácie, vďaka ktorým sa budú vedieť lepšie rozhodovať.

Zažívame boom rôznych aplikácií umelej inteligencie. Máme sa jej báť alebo ju dôverčivo používať? So žiakmi budeme postupne objavovať, na akých princípoch funguje umelá inteligencia a strojové učenie. K odpovedi na túto otázku sa dopracujú samotní žiaci.

Žijeme v dynamickej dobe. Bolo by naivné pripravovať žiakov na konkrétne povolania. Kým sa žiaci dostanú do pracovného života (+9 rokov?) množstvo povolaní, ktoré dnes poznáme zanikne a ďalšie, o ktorých dnes ani len netušíme naopak vzniknú. Nemôžeme žiakom odovzdať všetko vo forme hotových poznatkov, lebo niektoré poznatky ešte neexistujú. Vieme ich však naučiť, ako nové poznatky objavovať. Bádateľský orientované vyučovanie je jednou z hlavných vyučovacích metód, ktoré vo výučbe používame.

Cielene budeme rozvíjať úroveň informatického myslenia žiakov. Informatické myslenie je komplexná schopnosť, ktorá umožňuje nachádzať efektívne riešenia problémov. Ak uvažujeme, aké kritéria sú dôležité pre výber najrýchlejšieho radu pred pokladňami v supermarkete alebo riešime ako synchronizovať semafory v meste, aby sme eliminovali smog, používame informatické myslenie.

Pre súčasnú vedu sú cenení odborníci, ktorí vedia prepájať poznatky z viacerých vedných disciplín. Problémy, ktoré budú žiaci počas vyučovania informatiky riešiť, zasahujú do rôznych oblastí/predmetov. Navyše, vo vyučovaní informatiky je vyhradený priestor, ktoré učiteľ môže venovať projektovému vyučovaniu. Špeciálne v rámci nového predmetu „Informatika v prírodných vedách a matematike“ sa žiaci budú venovať riešeniu problémov, pričom budú aktívne spolupracovať s učiteľmi rôznych predmetov.

Aktualizácia 31.1.2024

Upravený najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2024/2025:  https://www.minedu.sk/data/att/28568.pdf