Projekt mediálnej gramotnosti na GPH

Projekt mediálnej gramotnosti na GPH

V období od decembra 2023 do marca 2024 sme realizovali na škole projekt mediálnej gramotnosti žiakov na GPH.

Cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne mediálnej gramotnosti žiakov, aby boli schopní kriticky vnímať informácie z rôznych médií a orientovať sa v mediálnom prostredí.

Aktivity projektu:

 • Workshopy:
  • Zamerané na rôzne aspekty mediálnej gramotnosti, ako napríklad:
   • Rozpoznávanie dezinformácií a hoaxov
   • Kritické myslenie a analýza médií
   • Tvorba vlastných mediálnych produktov
  • Vedené lektormi zo Slovenskej debatnej asociácie a z projektu Konšpirátori.sk so skúsenosťami v oblasti mediálnej gramotnosti
 • Debaty boli vedené na aktuálne témy týkajúce sa médií a spoločnosti, debaty viedli lektori z radou našich študentov, ktorí boli špeciálne pripravovaní v moderovaní diskusií. Počas debát sa dodržiavali pravidlá pre korektné debaty, kde sa neurážal názorový oponent, nechal sa priestor pre žiakov na vyjadrenie vlastných názorov a argumentov, vyslovil sa názor a potom sa v debate uvádzali argumenty a dôkazy.

Výstupy projektu:

 • Zvýšenie povedomia o dôležitosti mediálnej gramotnosti
 • Zlepšenie zručností žiakov v oblasti kritického myslenia a analýzy médií
 • Zvýšenie sebavedomia žiakov pri práci s médiami
 • Vytváranie vlastných mediálnych produktov

Silné stránky projektu:

 • Interaktívny a pútavý formát workshopov a debát
 • Skúsení lektori a moderátori
 • Aktuálne témy a relevantné pre žiakov
 • Priestor pre aktívnu účasť žiakov

Slabé stránky projektu:

 • Relatívne krátka dĺžka trvania projektu
 • Nie všetky aspekty mediálnej gramotnosti boli pokryté do hĺbky
 • Niektorí žiaci sa nemuseli aktívne zapojiť do aktivít

Odporúčania:

 • Pokračovať v projekte a rozšíriť ho o ďalšie témy a aktivity
 • Zorganizovať workshopy a debaty pre rodičov a pedagógov
 • Vytvorit online platformu s materiálmi o mediálnej gramotnosti
 • Spolupracovať s médiami a mimovládnymi organizáciami

Záver:

Projekt o mediálnej gramotnosti bol úspešný a priniesol očakávané výsledky. Žiaci si zlepšili svoje zručnosti v oblasti kritického myslenia a analýzy médií a sú teraz lepšie pripravení na orientáciu v mediálnom prostredí.