Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 2018/2019

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 2018/2019

Prinášame výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka na školský rok 2018/2019 >>>

Informácie pre rodičov uchádzačov o štúdium:

  1. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 23. 5. 2018 od 7.30 do 16.00 a 24. 5. 2018 od 7.30 do 15.30 na sekretariáte školy.
  2. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, je v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neplatné.
  3. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. V prípade neúčasti prijatých uchádzačov na zápise bude riaditeľka školy v rámci autoremedúry posúvať čiaru a prijímať ďalších uchádzačov. Informovať sa môžete na sekretariáte školy: 056 – 6423097 alebo 0911 970448.

V Michalovciach 18.5.2018                                                                                  Mgr. Katarína Olšavová                                                                                                                                                                                 riaditeľka školy