Školský poriadok

Úvodné ustanovenie

        Vnútorný poriadok Gymnázia Pavla Horova vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č.245 z 22. mája 2008 Zb. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe metodického usmernenia č.7/2006 z 28.marca 2006  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a pedag. zariadeniach  upravuje práva a povinnosti žiakov školy a výchovné opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v duchu humanizmu a tolerancie.

Žiak Gymnázia Pavla Horova si vybral túto školu slobodne a dobrovoľne. Svojím výberom sa zaviazal, že bude rešpektovať vnútorný poriadok školy, aby tak umožnil naplniť jednu z podmienok nadobudnutia kvalitných vedomostí a zručností.

Žiak Gymnázia Pavla Horova si vybral túto školu slobodne a dobrovoľne. Svojím výberom sa zaviazal, že bude rešpektovať vnútorný poriadok školy, aby tak umožnil naplniť jednu z podmienok nadobudnutia kvalitných vedomostí a zručností.  Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, humanizmu, demokracie, tolerancie. Plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných právnych noriem, školského a klasifikačného poriadku školy. Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:

·           Vyhláška č. 207/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

·           36/2005 Z. z. – Zákon o rodine

·           103/2018 Z. z. – Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • 305/2005 Z. z. – Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Zamestnanci Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce sa zaväzujú dodržiavať všetky právne normy vo vzťahu k žiakom.

Práva žiaka

Žiak má právo na

 

 1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie v štátnom a  materinskom jazyku,
 3. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom,
 4. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, mimo učebníc a pracovných zošitov pre výuku cudzích jazykov, ktoré si žiak na odporúčanie PK objedná na vlastné náklady,
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním,
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeraného jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 10. slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 11. individuálne vzdelávanie,
 • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 • Žiak má právo na zrozumiteľný výklad.
 • Žiak má právo poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch na začiatku školského roka, spravidla na prvých vyučovacích hodinách.
 • Žiak má právo na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 14 dní od napísania.
 • Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka, má právo do 3 dní požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie.
 • Žiak má právo po konzultácii s vedením školy využívať školský rozhlas, nástenky, športoviská a iné priestory školy, a to aj v čase mimo vyučovania.
 • Žiak má právo pracovať v záujmových krúžkoch školy.
 • Žiak má právo prezentovať svoje pripomienky a námety na triednických hodinách,    na zasadnutiach študentskej a žiackej rady, na vedení školy a na Rade školy.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o štúdium podľa individuálneho študijného plánu, umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie štúdia, o prestup na inú školu, po ukončení povinnej školskej dochádzky má právo zanechať štúdium, ak to písomne oznámi riaditeľke školy.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľku  školy o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy, resp. o zaradenie do skupín zdravotnej telesnej výchovy.

Povinnosti žiakov

Žiak je povinný

  1. pravidelne sa zúčastniť na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
  2. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
  3. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
  4. chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané a zariadenie, ktoré škola využíva  na výchovu a vzdelávanie,
  5. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
  6. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia,
  7. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi.
  • Žiak sa správa slušne a zdvorilo ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy.

  K spolužiakom je priateľský a taktný. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy a triedy. Žiak zdraví zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení hodiny žiaci pozdravia vyučujúceho vstaním z lavice.

  • Žiak prichádza do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania. V prípade, že žiak prichádza neskoro na vyučovanie, vyučujúci zaznamená tento čas do elektronickej triednej knihy a čas meškania sa mu spočítava do počtu neospravedlnených hodín.
  • Každý žiak je povinný zakúpiť si študentskú kartu školy, alebo inú kartu, ktorá mu umožní vstup do školy a v školskej jedálni mu prostredníctvom nej bude vydaný obed. Ak žiak stratí školskú kartu, škola mu za poplatok 10 eur vydá novú kartu.
  • Žiak nosí do školy iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Učebnice, zošity a pomôcky si označí menom a triedou. Žiak má zakázané nosiť do školy veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho spolužiakov. Nesmie do školy nosiť väčšiu sumu peňazí, drahé šperky, karty, omamné látky, alkohol. Má zakázané používať nedovolené informačné pramene a pomôcky. Počas vyučovania má zakázané používať mobilný telefón, ak mu to vyučujúci nepovolí. 
  • Žiakovi nie je dovolené robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho
  • V školskej budove sa správa spoločensky. Je slušne a čisto oblečený. Počas vyučovania žiak nenosí na hlave čiapku alebo šiltovku, ak si to nevyžadujú zdravotné dôvody. Oblečenie zodpovedá kultúrnym a pracovným požiadavkám aj v letnom období. Žiak je povinný prezúvať sa do čistej, hygienicky a bezpečnostne vyhovujúcej obuvi. V skrinkách udržuje poriadok a hygienu. Dodržuje čistotu v laviciach, triedach, chodbách a sociálnych zariadeniach. Po opustení miesta nezanacháva v lavici osobné veci ani odpadky. Šetrí školský majetok. Je povinný nahradiť škody, ktoré spôsobí na inventári a zariadeniach školy.
  • Žiakovi sa zakazuje znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy.
  • Žiak nešíri prejavy intolerancie, rasizmu, sociálnej nerovnosti na škole, na verejnosti a na internetových stránkach. Úplne sa vyhýba urážkam a osočovaniu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy i spolužiakov na verejnosti a sociálnych sieťach. Nesmie fajčiť a používať  alkohol a iné návykové látky v škole, na školských akciách, v školskom areáli. Nesmie sa vulgárne vyjadrovať. Prejavy dôverných vzťahov nepatria do školy.
  • Žiakovi sa zakazuje počas vyučovania bez povolenia vyučujúcich vzdialiť sa z budovy školy. Ak má žiak voľnú hodinu, zdržiava sa v priestoroch na to určených.
  • Žiak sa môže vzdialiť z budovy školy len so súhlasom triedneho učiteľa na základe zápisu do žiackeho slovníka. Žiak, ktorý je neplnoletý, môže opustiť školu len v sprievode zákonného zástupcu.
  • V jedálni školy sa žiak správa slušne a spoločensky. V prípade nerešpektovania pravidiel má vedúca ŠJ právo vylúčiť žiaka dočasne zo zoznamu stravníkov, resp. službukonajúci učiteľ určí takémuto žiakovi povinnú  výpomoc pri udržiavaní poriadku v jedálni.

  Všetky predchádzajúce nariadenia platia počas všetkých mimovyučovacích a mimoškolských aktivít, exkurzií a výletov

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

Dochádzka do školy

 • Vyučovanie a povinné podujatia školy môže žiak vynechať len pre vážnu chorobu, vážne rodinné dôvody a nepredvídané dopravné pomery.
 • Triedny učiteľ musí byť informovaný o dôvodoch každej absencie.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo jeho zákonný zástupca písomne, príp. telefonicky triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Triedny učiteľ môže takto ospravedlniť žiaka na maximálne 2 dni za polrok z rodinných dôvodov. O uvoľnenie žiaka na viac ako 2 dni je možné požiadať riaditeľku školy. O uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiak požiada vyučujúceho učiteľa, ale s vedomím triedneho učiteľa.
 • Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov choroby na základe ospravedlnenia napísaného do žiackeho slovníka a podpísaného lekárom i rodičom. Rodič informuje triedneho učiteľa písomne, telefonicky alebo osobne o dôvode neprítomnosti žiaka hneď v prvý deň jeho neprítomnosti. Žiak je povinný predložiť písomné ospravedlnenie ihneď po návrate do školy, najviac však do 2 dní. V prípade, že v priebehu 2 dní od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič žiaka dôveryhodným spôsobom, triedny učiteľ vyzve doporučeným listom rodičov, aby neprítomnosť žiaka zdôvodnil a ospravedlnil do 2 dní. Plnoletý žiak sa ospravedlní sám, ospravedlnenie musí byť opatrené podpisom a potvrdením rodiča o tom, že je informovaný o jeho neprítomnosti v škole.
 • Ak žiak alebo rodič /zákonný zástupca/ nepredloží ospravedlnenie podľa predchádzajúcich pravidiel, bude triedny učiteľ považovať vymeškané hodiny za neospravedlnené.
 • Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené tieto opatrenia:
 • za 1 – 2 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom
 • za 3 – 4 neospravedlnené hodiny – pokarhanie riaditeľom školy
 • za 5 – 8 neospravedlnených hodín bude mať žiak zníženú známku zo správania na stupeň uspokojivé
 • za 9 až viac neospravedlnených hodín na stupeň menej uspokojivé.
 • Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní aspoň 5 dní a svoju neúčasť neospravedlní, vyzve ho riaditeľka školy písomne, aby svoju neúčasť zdôvodnil v stanovenej lehote. Ak do 10 dní od výzvy žiak do školy nenastúpi a nezdôvodní svoju predchádzajúcu neúčasť, posudzuje sa to tak, akoby štúdium zanechal.
 • Ak žiak má dostatok podkladov pre stanovenie celkovej klasifikácie v predmete na konci klasifikačného obdobia, ale jeho absencia bola vysoká, môže vyučujúci predmetu zadať žiakovi súhrnný overovací test.
 • Ak žiak nebude mať dostatok relevantných klasifikačných podkladov na klasifikáciu za daný polrok, nebude klasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky v danom predmete určí riaditeľka školy.

 

 • Žiak oslobodený od telesnej výchovy na základe rozhodnutia riaditeľky školy sa zúčastňuje hodín TV, pokiaľ sa nachádzajú vo vnútri rozvrhu hodín. Žiak dodržiava hygienické a bezpečnostné predpisy, prezlieka sa do cvičebného úboru a pomáha vyučujúcemu pri organizácii hodiny.
 • Žiak, ktorý sa zúčastňuje zdravotnej telesnej výchovy, cvičí v súlade s učebnými osnovami predmetu a návrhom lekára.
 • Absolvovanie autoškoly je súkromnou aktivitou, preto je žiak povinný realizovať skúšobné jazdy mimo vyučovacích hodín. Žiak má právo na uvoľnenie z vyučovania na deň, v ktorom vykonáva záverečnú skúšku.

Výchovné opatrenia

Pochvaly:

a) Pochvala triednym učiteľom

b) Pochvala riaditeľom školy

Opatrenia na posilnenie disciplíny:

 1. Napomenutie triednym učiteľom
 2. Pokarhanie triednym učiteľom – zápis do triedneho katalógu
 3. Pokarhanie riaditeľom školy – zápis do triedneho katalógu
 4. Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé – zápis do triedneho katalógu
 5. Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé – zápis do triedneho katalógu / prípadne s podmienečným vylúčením zo školy/
 6. Vylúčenie zo školy

Pri závažnom priestupku môže mať žiak zníženú známku zo správania alebo môže byť vylúčený zo školy bez predchádzajúcich zápisov a opatrení.

Akékoľvek porušenie školského poriadku zaznamená učiteľ do elektronickej triednej knihy.

Zápisy v elektronickej triednej knihe rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom:

 • za dva zápisy – napomenutie triednym učiteľom
 • za 3 zápisy – pokarhanie triednym učiteľom
 • za 4 zápisy – pokarhanie riaditeľom školy  so zápisom v triednom katalógu
 • za 5 zápisov – znížená známka zo správania

Výchovné opatrenia sa bilancujú na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia  a zaznamenajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady.

Záverečné ustanovenie

 1. Vnútorný poriadok školy vydáva, mení a ruší riaditeľka školy.
 2. Platí v celom Gymnáziu Pavla Horova Michalovce.
 3. Dňom schválenia sa ruší účinnosť predchádzajúceho vnútorného poriadku školy.Michalovce 24.08.2017